Regulamin

„Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Postanowienia Regulaminu, wraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, określają zasady zawierania umów przez „Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki z klientami, a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki „Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki i jego klientów.

„Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki (dalej również: szkoła) jest marką, pod która działają:

 • Blanka Winiarska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Centrum Tańca Blanka Winiarska” z siedzibą w Rokietnicy ul. Słoneczna 12 (62-090), NIP: 972-104-98-28.
 • Michał Uryniuk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „M&U Dance Michał Uryniuk” z siedzibą w Olsztynie przy ul. Gdańskiej 6a/16 (10-254), NIP: 739-353-69-41.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przed złożeniem zgłoszenia skorzystania z usług szkoły klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z jego zaakceptowaniem. W przypadku, gdy uczestnikiem zajęć jest osoba niepełnoletnia, warunek zapoznania się i akceptacji Regulaminu dotyczy prawnych opiekunów tej osoby.
 2. „Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana przez „Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki na stronie Internetowej tanieclomianki.pl oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń w miejscu prowadzenia działalności przez szkołę, przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie na zajęcia oferowane przez szkołę – złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu – są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia tego zgłoszenia.

ZAPISY

 1. Zgłoszenie na wybrane zajęcia z oferty szkoły można dokonać na trzy sposoby:
  • osobiście w recepcji „Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki, ul. Staszica 2, Łomianki
  • telefonicznie pod nr Tel. 881 50 50 80
  • drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na adres: centrum@tanieclomianki.pl, z podaniem: imienia i nazwiska, numeru telefonu kontaktowego, stylu tańca i nazwy grupy, na którą dokonywane jest zgłoszenie.
 2. W ciągu dwóch dni roboczych od dnia zapisu klient powinien dokonać wpłaty zadatku w wysokości 45 zł/os. za zajęcia w wybranym kursie tańca. Wpłacenie zadatku gwarantuje miejsce w wybranej grupie zajęciowej.
 3. Jeżeli w ciągu dwóch dni roboczych od zgłoszenia wpłata zadatku nie zostanie przez szkołę stwierdzona, osoba zgłaszająca usuwana jest z listy osób zapisanych na dane zajęcia.
 4. Wpłaty zadatku można dokonać  gotówką w siedzibie „Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki.
 5. Zaleca się, aby w przypadku wpłacenia zadatku przelewem bankowym dodatkowo przesłać potwierdzenie zapłaty na adres poczty elektronicznej szkoły – to jest: centrum@tanieclomianki.pl – celem uniknięcia skutków ewentualnych opóźnień związanych z rozliczeniami międzybankowymi i przekroczeniem terminu trzech dni do wpłaty zaliczki.
 6. Osoba, która zapisała się na zajęcia i wpłaciła zadatek, lecz nie stawiła się w pierwszym terminie, nie zgłaszając przy tym wcześniej swojej nieobecności, powinna w ciągu dwóch dni od terminu pierwszych zajęć poinformować „Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki o zamiarze uczestniczenia w kolejnych zajęciach. W przeciwnym wypadku „Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki będzie uprawniona do usunięcia tej osoby z listy uczestników.
 7. Z uwagi na to, że liczba miejsc w grupach jest ograniczona, o przyjęciu do danej grupy decyduje kolejność dokonania zgłoszenia, a następnie zapłaty zadatku.
 8. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób niż minimalna, potrzebna do rozpoczęcia danego rodzaju zajęć,”Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki ma prawo do rozwiązania grupy. W takim przypadku „Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki zwraca wpłacone zaliczki, lub przepisuje zgłaszającego do innej grupy, w której są miejsca, w zależności od wyboru klienta.
 9. O terminie rozpoczęcia zajęć „Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki informuje klienta, który zgłosił w nich udział, mailowo, telefonicznie lub za pomocą sms-a.
 10. Zgłoszenie udziału w zajęciach organizowanych przez „Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki zawiera wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych – przez„Centrum Tańca Blanka Winiarska” z siedzibą w Rokietnicy ul. Słoneczna 12 (62-090) oraz „M&U Dance Michał Uryniuk”, z siedzibą w Olsztynie 10-254, ul. Gdańska 6a/16 – w celach informacyjnych i marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych.

OPŁATY

 1. W zajęciach organizowanych przez szkołę mogą uczestniczyć osoby, które opłaciły swój udział w nich. Opłata za zajęcia powinna być uregulowana przed rozpoczęciem się zajęć, osoby, które nie opłaciły zajęć nie mogą brać w nich udziału.
 2. Koszt uczestnictwa w zajęciach, w tym stosowanych przez szkołę karnetów, a także warunki uzyskania zniżek, zawarty jest w Cenniku dostępnym na stronie tanieclomianki.pl i w recepcji szkoły.
 3. Wszystkie opłaty w Cenniku dotyczą uczestnictwa w zajęciach jednej osoby.
 4. W ofercie szkoły dostępne są następujące karnety:
 • obejmujące określoną liczbę zajęć jednego rodzaju, to jest: 4, 8, 20 lub 40 kolejnych zajęć w danej grupie. Wybrany karnet jest przypisany do konkretnie wybranej grupy i obejmuje kolejne zajęcia, w ilości odpowiadającej wybranemu karnetowi, liczonemu od zadeklarowanej daty rozpoczęcia jego realizacji.
 • karnety Full Pass, ważne przez okres jednego miesiąca kalendarzowego i uprawniające do uczestnictwa w nieograniczonej liczbie zajęć, znajdujących się w regularnej ofercie szkoły, z wyjątkiem: kursów z oferty specjalnej, warsztatów i lekcji indywidualnych.
  1. W przypadku karnetów na określoną liczbę zajęć nie przewiduje się możliwości wykorzystania karnetu poprzez rozdzielenie go tylko na zajęcia wybrane, nienastępujące po sobie. Nie przewiduje się modyfikowania wykupionego karnetu poprzez zmniejszenie liczby zajęć, odstępowania lub wykorzystywania przez osoby trzecie.
  2. Klient ma prawo dokonania zakupu karnetu obejmującego określoną liczbę zajęć poprzez dokonanie dopłaty do zadatku uiszczonego w dniu pierwszych zajęć. Dokonanie dopłaty w późniejszym terminie nie jest możliwe. Również przy kontynuowaniu udziału w zajęciach nie są możliwe dopłaty do karnetu, lecz należy opłacić pełną jego cenę, zależnie od wybranego rodzaju karnetu.
  3. Opłatę za wybrane zajęcia można dokonać w następujący sposób:
 • gotówką w recepcji szkoły,
 • przelewem na rachunek bankowy podany na stronie internetowej tanieclomianki.pl.
  1. Osoby wykupujące karnet na określoną liczbę zajęć mogą go wykorzystać uczestnicząc w zajęciach danego rodzaju organizowanych w kolejno następujących po sobie tygodniach. Jeżeli w którymś tygodniu zajęcia nie odbędą się z powodu przypadających w nim dni wolnych lub innych przyczyn zależnych od szkoły, ważność karnetu ulega przedłużeniu o tydzień.
  2. W przypadku dokonywania dowolnej opłaty za pomocą przelewu bankowego Klient ma obowiązek podać w jego tytule swoje imię i nazwisko, grupę oraz czy opłata jest zaliczką czy opłatą za zajęcia – należy podać za ile zajęć. W przypadku braku wymaganych danych „Centrum Tańca Blanka Winiarska”- Łomianki nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub opóźnione zaksięgowanie płatności.
  3. Osoby wykupujące Karnet zajęć mogą go wykorzystać w określonym czasie: karnet 4 kolejnych zajęć w danej grupie traci ważność po ok. miesiącu, karnet 8 kolejnych zajęć w danej grupie ma ważność ok. dwóch miesięcy, karnet 20 kolejnych zajęć w danej grupie ma ważność ok. pięciu miesięcy, a karnet 40 kolejnych zajęć w danej grupie ma ważność ok. dziesięciu miesięcy.
 1. „Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki nie wykonuje zwrotów opłat za zajęcia jeśli odpowiedzialność za nieobecność lub konieczność rezygnacji z zajęć leży po stronie Klienta (in. choroba, przeprowadzka, zmiana planu zajęć czy zmiana pracy, itp).
 2. Klient ma możliwość dwukrotnego usprawiedliwienia swojej nieobecności w danym semestrze. Informacje o swojej nieobecności należy złożyć przed wykupionymi zajęciami telefonicznie, mailowo lub osobiście.
 3. Szkoła nie przewiduje możliwości odrobienia opuszczonych zajęć poprzez uczestnictwo w innej grupie, dlatego prosimy o przemyślane wnoszenie opłat, szczególnie gdy dotyczy to większych karnetów.
 4. Klient ma prawo wystąpić o zwrot uiszczonej opłaty w części niewykorzystanej, jeżeli jego udział w zajęciach nie był możliwy z powodów przez niego niezawinionych. Wówczas szkoła może zwrócić 50% wartości pozostałych do wykorzystania zajęć, dotyczy to szczególnych przypadków takich jak : zagrożenie ciąży lub trwałe uszkodzenie ciała jak złamanie lub zwichnięcie (potwierdzone stosownym zwolnieniem lekarskim) uniemożliwiające kontynuację zajęć.
 5. Zwrot wpłaconych opłat jest realizowany w następujący sposób:
  • gotówką, w placówce „Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki, gdzie odbywały się zajęcia, za które jest wypłacany zwrot (zaleca się wcześniejsze zgłoszenie zamiaru uzyskania zwrotu, jeżeli kwota zwrotu przekracza 100 zł),
  • przelewem na rachunek bankowy klienta.
 6. Klient każdorazowo – najpóźniej przy składaniu zgłoszenia lub wnoszeniu opłat w recepcji szkoły – powinien zgłosić chęć skorzystania z przysługującej mu zniżki. Po zaksięgowaniu przez Recepcjonistkę opłaty udzielenie zniżki jest niemożliwe.
 7. Chcąc skorzystać ze zniżki klient powinien przedstawić dokument uprawniający go do skorzystania z wybranej zniżki.
 8. Zniżki i promocje nie łączą się.
 9. Lekcje indywidualne można umawiać telefonicznie pod numerem 881 50 50 80 lub osobiście w siedzibie „Centrum Tańca Blanka Winiarska”- Łomianki.
 10. Można wykupywać lekcje indywidualne pojedynczo, lub w pakietach. Aktualny Cennik lekcji indywidualnych dostępny jest na stronie www.tanieclomianki.pl.
 11. Klient wykupując lekcję/karnet lekcji indywidualnych może wybrać konkretnego Instruktora, z którym decyduje się odbyć lekcje, których cena może się różnić w zależności od osoby wybranego Instruktora.
 12. W przypadku wykupienia karnetu lekcji, Klient ma możliwość zmiany Instruktora w dowolnym momencie, ale z ewentualną dopłatą adekwatnie do ilości lekcji pozostałych do zrealizowania z danego karnetu lekcji.
 13. Terminy lekcji indywidualnych są ustalane z Klientem w zależności od dyspozycyjności wybranego Instruktora oraz dostępności Sal tanecznych w „Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki, które prowadzi rezerwację sal tanecznych na lekcje indywidualne z wyprzedzeniem nie większym, niż jeden miesiąc.
 14. Karnety na lekcje indywidualne są imienne i udział w tych lekcjach może brać jedynie osoba, na którą taki karnet jest wystawiony.
 15. Uczestnicy decydujący się na wykupienie karnetu lekcji indywidualnych proszeni są o przemyślaną decyzję, gdyż od momentu wykupienia karnetu nie ma możliwości rezygnacji z niego i otrzymania wpłaconych pieniędzy za niewykorzystane lekcje.
 16. W przypadku wykupienia karnetu lekcji indywidualnych należy przestrzegać terminu jego ważności. W przypadku niewykorzystania wszystkich wykupionych w karnecie lekcji, w terminie ważności karnetu, lekcje te wygasają, bez możliwości zwrotu lub tzw. „odrobienia“. Terminy ważności:
  a/ pakiet 10 lekcji – ważny 5 miesiące od daty opłacenia
 17. Po opłaceniu i odbyciu pojedynczej lekcji indywidualnej istnieje możliwość dopłaty (do 7 dni od daty lekcji) do karnetu lekcji i rozliczenia takiej lekcji po cenie karnetowej.
 18. Zmiana ustalonego terminu lub odwołanie lekcji jest możliwe jedynie w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby nie później, niż 24 godziny przed planowaną lekcją. Zgłoszenia można dokonywać pod numerem tel. 881 50 50 80. W przypadku nie dotrzymania tego terminu, nawet jeśli Klient nie pojawi się na lekcji, zadatek 50 zł pobiera „Centrum Tańca Blanka Winiarska”- Łomianki.
 19. W wyjątkowych przypadkach takich, jak choroba Instruktora, „Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki zobowiązuje się skontaktować z Klientem niezwłocznie i może zaproponować odbycie lekcji z innym Instruktorem. Klient ma prawo nie skorzystać z takiej propozycji i wówczas lekcja odbędzie się w innym terminie. W przypadku, gdy taka sytuacja spowoduje wygaśnięcie karnetu termin jego ważności jest odpowiednio przedłużany.
 20. „Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki zastrzega sobie możliwość zmian terminów ustalonych lekcji i zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Klienta na min. 24 godziny przed planowaną lekcją.
 21. W przypadku spóźnienia się Klienta na lekcję, żadne warunki nie ulegają zmianie, a lekcja kończy się zgodnie z planem.
 22. W ramach karnetu Full Pass klient ma prawo uczestnictwa we wszystkich zajęciach odbywających się w okresie jego ważności, zgodnie z kalendarzem zajęć dostępnym na stronie tanieclomianki.pl i w recepcji szkoły za wyjątkiem kursów z oferty specjalnej, warsztatów, lekcji indywidualnych.
 23. Karnet Full Pass jest karnetem imiennym i nie może być odstępowany lub wykorzystywany przez osoby trzecie.
 24. Karnet Full Pass uprawnia do udziału w grupach, w których są wolne miejsca.
 25. Full Pass nie obowiązuje w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich.
 26. Dokonując płatności za karnet Full Pass należy w tytule zapłaty wskazać hasło FULL PASS wraz z nazwą miesiąca, którego dotyczy oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.
 27. Karnet Full Pass traci ważność z upływem miesiąca kalendarzowego, na który go wykupiono. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku miesięcy skróconych, w których wypada wyjątkowo mało zajęć /np. grudzień/ opłata za Full Pass może być zmniejszona do kwoty ustalonej przez “Centrum Tańca Blanka Winiarska”- Łomianki.
 28. Osoby, które nie będą miały opłaconego karnetu nie będą mogły brać udziału w zajęciach.
 29. Karnet Full Pass jest bezzwrotny. Mając na względzie fakt, że karnet należy do oferty specjalnej, przyznającej uzyskanie znaczącego upustu cenowego i możliwość nieograniczonego i nieewidencjonowanego udziału w dowolnych zajęciach “Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki nie zwraca pieniędzy za wykupiony karnet niezależnie od przyczyny nieobecności (rezygnacja z zajęć, choroba, kontuzja, sprawy osobiste). Full Pass nie posiada limitu wejść i klient sam decyduje w jakim terminie i w jakim natężeniu go wykorzystuje w danym miesiącu. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu pieniędzy, przedłużania terminu ważności karnetu lub przesuwania go na inny termin. Prosimy tym samym o przemyślane wnoszenie opłat.
 30. Wykupienie karnetu Full Pass nie łączy się z innymi zniżkami dostępnymi w „Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki.
 31. Wykupienie karnetu Full Pass w jednym miesiącu nie zobowiązuje do konieczności wykupienia karnetu Full Passu w miesiącu kolejnym.
 32. “Centrum Tańca Blanka Winiarska“ – Łomianki zastrzega sobie prawo do rozwiązywania i odwoływania zajęć.

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 1. „Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w terminach wskazanych w kalendarzu zajęć ustalonym na dany semestr, dostępnym na stronie tanieclomianki.pl i w recepcji szkoły.
 2. W przypadku choroby instruktora – bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się wskazanego prowadzącego na zajęcia – szkoła zapewnia zastępstwo. W przypadku braku możliwości zapewnienia zastępstwa szkoła zobowiązana jest do umożliwienia odrobienia odwołanych zajęć w innym terminie, przeznaczenia opłaty za odwołane zajęcia na udział w innym rodzaju zajęć lub zwrotu opłaty, według dyspozycji klienta i dostępności miejsc w tych innych grupach.
 1. Uczestnikami zajęć są osoby, które uiściły opłatę za dane zajęcia. Osoba przebywająca na Sali, na której odbywają się zajęcia, pomimo nieopłacenia uczestnictwa w nich, zostanie poproszona o jej opuszczenie. Po uiszczeniu opłaty zgodnej z Cennikiem w recepcji „Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki osoba ta może powrócić na salę i kontynuować udział w zajęciach.
 2. Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście Uczestników danych zajęć. Z uwagi na komfort Uczestników zajęć, rodzice oraz inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych.
 3. Na każdych zajęciach Instruktor ma obowiązek sprawdzenia listy obecności uczestników danego kursu.
 4. Prowadzący zajęcia ma prawo wyproszenia z sali osoby, które swoim zachowaniem przeszkadzają innym uczestnikom w zajęciach. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu „Centrum Tańca Blanka Winiarska”- Łomianki mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć, co jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć przez uczestnika.
 5. „Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku, gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnych do przeprowadzenia zajęć.
 6. W szczególnych przypadkach „Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki zastrzega sobie prawo przeniesienia zajęć do innej siedziby, jeśli dni i godzina zajęć nie ulegną zmianie.
 7. Uczestnik zajęć oferowanych przez „Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji „Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki poprzez publikację zdjęć i nagrań video z zajęć, a także imprez okolicznościowych organizowanych przez szkołę.
 8. Korzystanie z aparatów i kamer na terenie szkoły wymaga uprzedniej zgody przedstawicieli „Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki.
 9. W celu prowadzenia usługi na jak najwyższym poziomie oraz w celach szkoleniowych informujemy, że na terenie ,,Centrum Tańca Blanka Winiarska‘‘- Łomianki zainstalowany jest monitoring, na którym istnieje możliwość rejestrowania audiowizualnego prowadzonej przez wyżej wymieniony podmiot działalności. „Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki zastrzega, że ewentualne nagrania nie będą rozpowszechniane oraz nie będą służyły do celów reklamowych. W przypadku nie wyrażenia zgody, uprasza się, aby klient lub osoba prawnie odpowiadająca za niepełnoletniego uczestnika zajęć, złożyła pisemną deklarację w recepcji ,,Centrum Tańca Blanka Winiarska‘‘ – Łomianki.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. „Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki nie ubezpiecza uczestników zajęć od ryzyka związanego z nieszczęśliwym wypadkiem, powstałym bez winy „Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki.
 2. Zaleca się, aby w zakresie wskazanym w punkcie poprzedzającym uczestnik zajęć w „Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki ubezpieczył się samodzielnie.
 3. „Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć powstałe z przyczyn niezawinionych przez szkołę.
 4. Na salę, na której odbywają się zajęcia uczestnik może wejść tylko w zmienionym obuwiu. W przeciwnym wypadku osoba prowadząca zajęcia ma prawo wyprosić taką osobę z zajęć. Po zmianie obuwia uczestnik ma prawo powrócić na zajęcia.
 5. Zaleca się również dla bezpieczeństwa i komfortu własnego, a także komfortu innych Uczestników, zmianę odzieży przed wejściem na salę na strój sportowy (jeśli wymaga tego dany styl tańca). Informacji o zalecanym obuwiu i stroju udziela Instruktor lub Recepcja CTBW.  Każdy z Uczestników musi podczas zajęć tanecznych mieć założone obuwie dostosowane do danego stylu tanecznego.
 6. Za rzeczy wartościowe pozostawione przez klientów na terenie szkoły bez dozoru, „Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki nie ponosi odpowiedzialności. Klient może zabrać wartościowe rzeczy ze sobą na salę, na której odbywają się zajęcia. Rzeczy takie klient może również oddać do depozytu w recepcji szkoły. W przypadku kradzieży uczestnik zajęć powinien niezwłocznie poinformować recepcję o zaistniałej sytuacji. Recepcja ma obowiązek zawiadomić Policję o zaistniałej kradzieży, a także umożliwić poszkodowanej osobie kontakt telefoniczny w niezbędnym zakresie.
 7. Z uwagi na to, że uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie dźwięku osoba zapisująca się na zajęcia w „Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki, powinna skontrolować wcześniej swój stan zdrowia i uzyskać zgodę lekarza prowadzącego na udział w zajęciach.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które narazi „Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki powstałe w wyniku jego celowego działania.
 2. Na terenie „Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.
 3. Na teranie „Centrum Tańca Blanka Winiarska” – Łomianki obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, rowerów oraz motorów.
 4. Na salach, na których odbywają się zajęcia, obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, wnoszenia jedzenia i napojów. Wyjątkiem są napoje w zakręcanych, plastikowych butelkach.
 5. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko uczestnicy z danej grupy i osoba prowadząca zajęcia (instruktor).
 6. Za uprzednią zgodą recepcji szkoły osoby zainteresowane zapisem na zajęcia mogą wejść na 15 minut na salę, aby zobaczyć jak takie zajęcia są prowadzone.
 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 września 2018 r.